Politika zaštite podataka o ličnosti

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

LafargeHolcim vas uvažava kao kupca, odnosno drugo lice zainteresovano za LafargeHolcim, naše proizvode, tehnologije i usluge. Kada stupite u kontakt sa nama, prikupićemo i obrađivati određene podatke o ličnosti.

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti (dalje „Obaveštenje“) vas obaveštavamo kako i u koje svrhe ćemo obrađivati vaše podatke o ličnosti i objašnjavamo vaša prava u pogledu zaštite podataka. To se odnosi na podatke o ličnosti koje pružate LafageHolcim ili koji su izvedeni iz takvih podataka. U potpunosti smo spremni da vašim podacima o ličnosti rukujemo odgovorno i u skladu sa svim važećim propisima. Prilikom zaštite integriteta i bezbednosti vaših podataka o ličnosti, biće primenjeni najsavremeniji profesionalni standardi.

Ko je odgovoran za vaše podatke o ličnosti?

Mi, Lafarge BFC d.o.o. Beočin ("Kompanija") ćemo biti odgovoran rukovalac svih podataka o ličnosti koje nam dostavite u vezi našeg poslovnog odnosa ili kompanija članica LafargeHolcim koja je određena kao rukovalac u komunikaciji koju primate od nas ili koja je odgovorna za sigurnost i integritet vaših podataka o ličnosti. Listu kompanija članica LafargeHolcim Grupe možete pogledati ovde.

U koje ćemo svrhe upotrebljavati vaše podatke o ličnosti?

Obrađivaćemo vaše podatke o ličnosti isključivo u sledeće svrhe („dozvoljene svrhe”):

 • planiranje, izvođenje, upravljanje i administriranje vašim ugovorenim poslovnim odnosom (ili trećih strana s kojima ste povezani) sa kompanijom LafargeHolcim, npr. obavljanjem transakcija i poručivanjem proizvoda ili usluga, izvršavanjem plaćanja, obavljanjem računovodstvenih i revizorskih aktivnosti, aktivnosti obračuna i naplate, dogovaranjem isporuka i dostava, omogućavanjem popravki i pružanjem usluga podrške ili pružanjem drugih usluga ili stvari koje ste možda zatražili;
 • održavanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda, usluga i internet stranica ili drugih sistema, sprečavanje i otkrivanje pretnji, prevara ili drugih kaznenih ili zlonamernih aktivnosti;
 • obezbeđenje usaglašenosti sa zakonskim propisima, kao što su provera usklađenosti ili obaveze evidentiranja (npr. u skladu sa zakonima o zaštiti konkurencije, zakonima o izvozu, trgovinskim sankcijama i embargom, zakonima o sprečavanju mita ili korupcije i internih pravila, ili da se spreče krivična dela administracije ili dela koja se odnose na pranje novca), koji mogu uključiti proveru vaših kontakt podataka ili identiteta prema važećim sankcionisanim listama i kontaktirati vas kako biste potvrdili svoj identitet u slučaju mogućeg poklapanja podataka ili beleženja vaših interakcija sa trećim stranama, a što može biti relevantno za antimonopolske svrhe, i
 • da vas obavestimo, ako je to dozvoljeno u skladu sa lokalnim zakonima, u okviru postojećeg poslovnog odnosa o proizvodima ili uslugama kompanije LafargeHolcim koji su slični ili povezani s onim proizvodima i uslugama koji su već kupljeni ili korišteni u okviru tog poslovnog odnosa;
 • za rešavanje sporova, sprovođenje naših ugovornih odnosa i radi utvrđivanja, vršenja ili odbrane pravnih zahteva; ili
 • osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obvezama, npr. radi vođenja evidencije o prodaji u poreske svrhe ili slanja obaveštenja i drugih objava kao što se zahteva u skladu sa zakonom.

Ako ste nam izričito dali svoju saglasnost, možemo obrađivati vaše podatke o ličnosti i u sledeće svrhe:

 • komunikaciju sa vama putem kanala koje ste odobrili da biste bili u toku sa najnovijim najavama, posebnim ponudama i drugim informacijama o proizvodima i uslugama kompanije LafargeHolcim (uključujući biltene povezane s marketingom) te događajima i projektima LafargeHolcim;
 • organizaciju i sprovođenje događaja, uključujući događaja za kupce, ankete kupaca, marketinške kampanje, analize tržišta, nagradne igre, takmičenja ili druge promotivne aktivnosti ili događaje, ili
 • prikupljanje informacija o vašim preferencijama za stvaranje korisničkog profila radi personalizacije i podsticanja kvalitete naše komunikacije i interakcije sa vama (na primer, praćenja biltena ili analitike internet stranica).

U pogledu marketinški povezanih vrsta komunikacije (odnosno, elektronske pošte i telefonskih poziva), u slučaju u kojem se to zakonski zahteva, pružićemo vam takve informacije samo nakon što to prihvatite i omogućićemo vam da to prekinete, ukoliko ne budete želelie da dalje primate komunikacije povezane s marketingom.

Nećemo koristiti vaše podatke o ličnosti za donošenje bilo kakvih automatizovanih odluka koje bi uticale na vas ili kreiranje obrazaca koji nisu opisani u gore navedenom tekstu.

Pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je naveden u relevantnim odredbama ZZPL. U zavisnosti od gore navedenih “Dozvoljenih namena” za koje koristimo vaše podatke o ličnosti, obrada podataka o ličnosti je neophodna ili za  izvršenje ugovora ili drugog sporazuma sa LafargeHolcim,  za usklađivanje sa našim zakonskim obavezama ili potrebe našeg legitimnog interesa, koje sprvovodimo, uvek imajući u vidu da ti interesi nisu u suprotnosti sa vašim interesima ili osnovnim pravima i slobodama. Pored toga, obrada može biti zasnovana na vašem pristanku koju ste izričito dali nama.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Osim ako nije drugačije dogovoreno sa vama, mi ćemo prikupljati samo osnovne lične podatke potrebne za poslovni odnos. Tu spadaju vaši kontakt podaci (kao što su ime i prezime i naziv radnog mesta, adresa, broj telefona, email adresa i drugi kontakt podaci, jedinstveni identifikacioni broj mobilnog uređaja i IP adresa vašeg kompjutera ako koristite naše internet stranice). Tokom poslovnog odnosa, takođe ćemo prikupiti podatke koji mogu da uključuju nabavku, usluge i druge poslovne aktivnosti, povratne informacije o proizvodu i sve ostale informacije koje nam možete obezbediti.

Ukoliko koristite naše internet stranice, imajte u vidu da oni koriste kolačiće i druge analitičke alate (npr. Tracking Pixel, Google Analytics itd.). Kliknite ovde za više informacija o navedenim alatima.

Uključujući prethodno navedene i one za koje je posebno dogovoreno možemo obrađivati posebno sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • kontakt informacije, kao što su ime i prezime, adresa radnog mesta, broj telefona na radnom mestu, broj poslovnog mobilnog telefona, broj faksa na radnom mestu i poslovna adresa e-pošte,
 • podaci o naplati, kao što su podaci potrebni za obradu plaćanja i sprečavanje prevare, uključujući brojeve kreditne/debitne kartice, brojeve sigurnosnih kodova i ostale podatke povezane s plaćanjem;
 • dodatne poslovne informacije koje se nužno obrađuju u okviru projekta ili ugovornog odnosa sa kompanijom LafargeHolcim ili koje dobrovoljno dostavite, kao što su izvršeni nalozi, izvršena plaćanja, zahtevi i projekti;
 • informacije prikupljene od javno dostupnih izvora, baza podataka o integritetu i kreditnih agencija; i
 • ako je pravno potrebno u svrhe usklađivanja: informacije o relevantnim i bitnim parničnim ili drugim pravnim postupcima protiv vas ili treće strane povezane s vama i interakcija s vama koja može biti relevantna za antimonopolske svrhe;
 • posebne kategorije podataka o ličnosti: u vezi s registracijom i osiguranjem pristupa događaju ili seminaru, možemo zatražiti informacije o vašem zdravlju u svrhu utvrđivanja i iskazivanja pažnje prema bilo kakvom invaliditetu ili posebnim zahtevima za ishranu koje biste mogli imati. Svako korišćenje takvih informacija zasniva se na vašem pristanku. Ako ne pružite takve informacije o invaliditetu ili posebnim zahtevima o ishrani, nećemo moći preduzeti odgovarajuće mere predostrožnosti;
 • ostali podaci o ličnosti: možda ćemo ponekad zatražiti podatke o datumu rođenja, vašim navikama ili vašim preferencijama jer vam želimo poslati pozdravne poruke na dane koji su vam važni. Svako korištenje takvih informacija temelji se na vašem pristanku.

Kako prikupljamo podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ćemo prikupljati direktno od vas, npr. kada posetite našu internet stranicu, komunicirate sa nama u vezi naših proizvoda i usluga, podnosite porudžbinu, registrujete se za naše biltene ili učestvujete u anketama za kupce. Ne prikupljamo podatke o ličnosti od trećih lica osim ako ih ovde nismo naveli (npr. informacije iz javno dostupnih izvora, baza podataka o integritetu i kreditnih agencija).

Zašto obrađujemo podatke o ličnosti?

Mi koristimo vaše podatke o ličnosti da bismo vam ponudili naše proizvode i usluge. Da bismo to učinili, mi čuvamo podatke o vašem poslovanju sa nama i upravljamo vašim korisničkim računom. Takođe možemo da vas kontaktiramo u cilju korisničke podrške i u svrhu pružanja usluga, ili da vas informišemo o našim proizvodima i uslugama. Ukoliko nam ne pošaljete vaše lične podatke, mi nećemo biti u mogućnosti da vam obezbedimo informacije o traženim proizvodima ili uslugama.

Takođe ćemo obrađivati vaše lične podatke ukoliko se to zakonom zahteva (npr. da bismo evidentirali prodate količine zbog obračuna poreza), ili ukoliko ste nam izričito dozvolili da to učinimo.

Kako štitimo vaše podatke o ličnosti?

Sprovodimo  fizičke, elektronske i proceduralne zaštitne mere u skladu sa vrhunskim tehničkim i pravnim zahtevima zaštite podataka kako bismo zaštitili vaše podatke o ličnosti od neovlašćenog pristupa ili upada. Te zaštitne mere obuhvataju uvođenje specifičnih tehnologija i procedura dizajniranih za zaštitu vaše privatnosti, kao što su sigurni serveri, „firewall“ i SSL enkripcija. U svakom ćemo se trenutku strogo pridržavati važećih zakona i propisa o poverljivosti i sigurnosti podataka o ličnosti.

Sa kim razmenjujemo vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti možemo da razmenjujemo sa:

 • našim povezanim licima u okviru LafargeHolcim Grupe u meri koja je potrebna za dozvoljene svrhe i koja je zakonski dozvoljena. U takvim slučajevima će ti subjekti upotrebljavati podatke o ličnosti za iste potrebe i pod istim uslovima navedenim u ovom Obaveštenju o obradi podataka. Listu povezanih lica - kompanija članica LafargeHolcim Grupe možete pogledati ovde.
 • Takođe možemo da naložimo pružaocima usluga (tzv. obrađivač), u okviru LafargeHolcim Grupe ili van nje, u zemlji ili inostranstvu (npr.servisni centar), da obrade vaše lične podatke u naše ime i u skladu sa našim uputstvima. Mi zadržavamo kontrolu nad vašim podacima o ličnosti i u potpunosti smo odgovorni vama u slučaju angažovanja pružalaca usluga i uporebićemo odgovarajuće zaštitne mere na način propisan zakonom kako bi se osigurali integritet i sigurnost vaših podataka o ličnosti pri angažovanju takvih pružalaca usluga.
 • sa sudovima, nadležnim organima za izvršenje zakona, regulatornim telima ili advokatima, ako je to pravno dopušteno i potrebno za poštovanje zakonske obveze ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.
 • u suprotnom, otkrivamo vaše podatke o ličnosti samo kada nas na to uputite ili nam dopustite, kada se to zahteva važećim zakonima ili propisima, ili primimo sudski ili službeni zahtev za to, ili kada postoji sumnja o prevari ili kriminalnoj aktivnosti.

Gde će se obrađivati vaši podaci o ličnosti?

Po pravilu, čuvaćemo i obrađivati vaše podatke o ličnosti u okviru Republike Srbije.

LafargeHolcim je globalno prisutna kompanija. U toku naših poslovnih aktivnosti možemo preneti vaše podatke o ličnosti  i korisnicima u zemljama izvan Republike Srbije i Evropskog ekonomskog područja, ("treće zemlje"), u kojima važeći zakoni ne nude isti nivo zaštite podataka kao zakoni Republike Srbije. U tom slučaju mi ćemo se pridržavati važećih zahteva za zaštitu podataka i preduzeti odgovarajuće mere zaštite kako bismo osigurali sigurnost i integritet vaših podataka o ličnosti, posebno zaključenjem standardnih ugovornih klauzula.

VAŠA PRAVA

U skladu i na način predviđen zakonskim odredbama, možete: zatražiti pristup, uvid, ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti, možete se usprotiviti obradi ili zahtevati prenošenje podataka. Posebno, imate pravo da zatražite kopiju vaših podataka o ličnosti koje posedujemo. Ukoliko budete podnosili ovakve zahteve više puta, bićemo u situaciji da vam date usluge naplatimo. Molimo pogledajte članove 29, 30, 31, 33, 36, 37. U 38.  ZZPL sa detaljima u vezi sa vašim pravima o zaštiti podataka.

Za bilo koji od gore navedenih zahteva, molimo vas da pošaljete dole navedenom kontaktu opis vaših podataka o ličnosti u kome ćete navesti svoje ime, datum podnošenja prijave i datum rođenja kao dokaz identiteta. Ukoliko bude potrebno u cilju zaštite vaših podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, zatražićemo dodatni dokaz vašeg identiteta. Mi ćemo pažljivo razmotriti vaš zahtev i ukoliko bude potrebno, dogovoriti se sa vama na koji način da ga najbolje realizujemo.

Ako ste nam dali pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti, imate pravo da taj pristanak opozovete u bilo koje vreme sa budućim dejstvom, tj. opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja. U slučaju da se pristanak povuče, mi ćemo biti u mogućnosti da i dalje obrađujemo vaše podatke o ličnosti, samo ukoliko postoji drugi pravni osnov. Punovažan opoziv možete dati pismeno ili usmeno na zapisnik. Posle opoziva pristanka obrada podataka nije dozvoljena. U slučaju opoziva, dužni ste da nam nadoknadite opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

Ako imate bilo kakvu nedoumicu o tome kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti ili želite da podnesete žalbu, možete nas kontaktirati putem dole navedenih kontakata kako bismo ispitali vaš slučaj. U slučaju da niste zadovoljni našim odgovorima ili verujete da obrada vaših podataka o ličnosti nije  u skladu sa zakonom, možete se žaliti nadležnom organu za nadzor nad zaštitom podataka u Republici Srbiji – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Šta ako sam mlađi/mlađa od 15 godina?

Ako ste mlađi od 15 godina, obavezno treba da pribavite dozvolu vašeg roditelja/staratelja pre pružanja bilo kakvih podataka o ličnosti. Licima mlađim od 15 godina nije dozvoljeno da nam dostavljaju podatke o ličnosti bez pomenute saglasnosti.

Da li ste u obavezi da pružite podatke o ličnosti?

Po pravilu, vi ćete nam dostaviti vaše podatke o ličnosti u potpunosti dobrovoljno i generalno za vas nema štetnih posledica ukoliko se odlučite da ne date saglasnost ili ne pružite podatke o ličnosti. Međutim, u određenim okolnostima, od nas se zahteva da prikupimo određene podatke o ličnosti ili u određenim okolnostima LafargeHolcim ne može preduzeti potrebne aktivnosti bez određenih vaših podataka o ličnosti, na primer zato što su ti podaci o ličnosti potrebni za ostvarivanje vaših prava, izvršavanje zakonski zahtevanih provera usklađenosti , kao i  dokazi o zakonski obaveznim obukama ili kvalifikacijama. U ovim slučajevima, ukoliko nam ne pružite vaše podatke o ličnosti, mi možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo ono što tražite.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati onoliko dugo koliko je to potrebno da bismo obezbedili usluge, proizvode ili informacije koje ste zahtevali i da bismo rukovodili poslovnim odnosom koji imate sa nama. Ukoliko ste od nas tražili da ne komuniciramo sa vama, mi ćemo tu informaciju zadržati onoliko koliko je potrebno u skladu sa vašim zahtevom. Od nas se takođe zahteva da čuvamo neke od vaših podataka o ličnosti (npr. u vezi poslovnih transakcija) tokom određenih perioda zadržavanja u skladu sa važećim zakonom. Vaši podaci o ličnosti će biti odmah obrisani kada više ne budu potrebni za ove svrhe.

Vaši podaci o ličnosti biće izbrisani kada više nisu razumno potrebni za dozvoljene svrhe ili ako povučete svoju saglasnost (ako je primenjivo), a mi nismo zakonski obvezni ili nam zbog drugog razloga nije dopušteno dalje čuvanje takvih podataka. Posebno ćemo zadržati vaše podatke o ličnosti ako je to potrebno kako bi se komanija LafargeHolcim izjasnila ili odbranila od pravnih zahteva do kraja relevantnog perioda zadržavanja ili dok se predmetni zahtevi ne reše.

Izmene Obaveštenja

Obaveštenje je poslednji put ažurirano 21.08.2019.godine. Povremeno možemo da izmenimo ili upotpunimo podatke, ako je to potrebno radi usklađivanja sa važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prema tome, možete da izvršite proveru s vremena na vreme. Svaka izmena informacija Obaveštenja će biti primenjivana od dana objavljivanja na našoj internet stranici.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi vaših prava ili posebnih zahteva u pogledu vaših podataka o ličnosti, molimo da nas kontaktirate na: Lice za zaštitu podataka o ličnosti bojan.mrsic@lafargeholcim.com, telefon +381 21 874 434; Beočin, Trg BFC 1.