Cirkularna ekonomija

Naš strateški prioritet je da doprinesemo održivom razvoju naše planete štednjom neobnovljivih prirodnih resursa. Iz tog razloga koristimo otpad koji bi završio na deponijama, kao gorivo, odgovarajući na globalni izazov za optimalno upravljanje otpadom.

U ovom kontekstu tretiramo proizvode koji završavaju svoj životni ciklus kao resurse, redefinišući njihov karakter kao sirovine za druge procese ili industrije.

Upotreba alternativnih goriva u cementnoj industriji ima značaj kao koncept kojim se smanjuje energetska zavisnost od konvencionalnih fosilnih goriva, uticaj na klimatske promene i negativno dejstvo na životnu sredinu u oblasti upravljanja otpadom.

Za nas korišćenje alternativnih goriva predstavlja polugu poboljšanja našeg  doprinosa održivom razvoju i jedna od ključnih komponenti društvene odgovornosti.
 

Korišćenje alternativnih goriva u Lafarge BFC  
 

Ko-procesuiranje, odnosno korišćenje alternativnih goriva, u skladu sa hijerarhijom upravljanja otpadom, zasnovano je na reciklaži i ponovnom iskorišćenju otpada u cilju dobijanja energije – omogućava smanjenje upotrebe prirodnih, neobnovljivih resursa, sa jedne strane, dok sa druge strane, minimizira potrebu za zbrinjavanjem otpada na deponijama.

Uslovi koji vladaju u cementnim pećima – pre svega, temperatura plamena od 2.000°C i dugo vreme zadržavanja produkata sagorevanja na ovim visokim temperaturama – garantuju potpunu razgradnju organskih materija, čak i pre nego što ti produkti sagorevanja dođu do filtera.

Integrisanom dozvolom propisana je vrsta, nabavka, prijem, skladištenje, ulazna i procesna kontrola otpada koji se koristi za ko-procesuiranje.

Za sva goriva koja koristimo u procesu koinsineracije posedujemo dozvole. 

U Lafarge Srbija procenat supstitucije u 2021. je iznosio 23,6 % ,što je značajno manje nego u zemljama evropske unije, gde u nekim zemljama, poput Austrije i Nemačke, procenat supstitucije dostiže i 100%.