Zaštita biodiverziteta

 

Za Lafarge u Srbiji, prioritet je zaštita biodiverziteta i konzervacija kopova. Cilj je očuvanje životinjskog i biljnog sveta tih prirodnih sredina.

Sistem kontrole biodiverziteta

Lafarge grupa je uspostavila sveobuhvatan sistem kontrole biodiverziteta u saradnji sa Svetskim fondom za divlje životinje i prirodu koji uključuje:

 

 • specifičnu metodologiju,
 • sredstva za procenu izazova lokacije,
 • programe za očuvanje i poboljšanje biodiverziteta.

 

Cilj je saradnja sa lokalnim stručnjacima i udruženjima za zaštitu životne okoline da bi se uspostavili programi biodiverziteta za sve lokacije u oblastima koje su osetljive ili pokazuju stvaran potencijal za divlje životinje i prirodu.

Savetnička komisija o biodiverzitetu

Ova komisija je formirana 2006. godine da bi savetovala Lafarge o strategiji očuvanja biodiverziteta. Grupa ima 8 članova (6 nezavisnih i 2 iz Lafarge-a) i sastaje se dva puta godišnje da predstavi svoja mišljenja i preporuke.

Saradnja sa Svetskim fondom za divlje životinje i prirodu

U saradnji sa Svetskim fondom za divlje životinje i prirodu (WWF), Lafarge je razvio indeks biodiverziteta za nadgledanje i praćenje ekoloških promena na lokacijama i površinskim kopovima Grupe. 

 

Kriterijumi su:

 

 • ugroženost otkrivenih vrsta,
 • površina prirodne okoline.

 

Ocene podupiru programe delovanja. 

2010:

 

 • 94% površinskih kopova je provereno po kriterijumima Svetskog fonda za divlje životinje i prirodu.
 • 84,5% površinskih kopova ima plan rekultivacije.
 • 47% površinskih kopova u osetljivim oblastima imaju program biodiverziteta.

Biodiverzitet

Biološka raznolikost ili biodiverzitet je raznolikost živih organizama i vrsta u kopnenim, morskim i rečnim ekosistemima.

Rekultivacija površinskih kopova i zaštita životinjskih i biljnih vrsta

U saradnji sa Nacionalnim parkom „Fruška gora" izvršili smo rekultivaciju kopa „Srednje brdo".

 

Projekat je isplaniran u tri faze:

 

 • Rušenje i uklanjanje starih i devastiranih rudničkih objekata i zaostale opreme.
 • Formiranje završnih oblika etaža i kosina kopa, kako bi se što efikasnije pripremili za biološku rekultivaciju.
 • Biološka rekultivacija kopa.

 

Prva faza je završena 2007. godine, a pored čišćenja samog kopa uključila je i obnovu putne mreže. Za ovu fazu je izdvojeno 3,7 miliona dinara.

 

Druga faza je uključivala razastiranje autohtonog materijala i uklanjanje invazivnih vrsta. Takođe je dopremljeno oko 17.000 kubnih metara kvalitetne zemlje. Radovi su realizovani u oktobru 2008, a uložena sredstva su iznosila 12,4 miliona dinara.

 

Treća faza je započeta 2008. godine, a obuhvata sadnju predloženih, odnosno izabranih biljnih vrsta sa tog podneblja, koje su u klimatskom pogledu već prilagođene za opstanak i razvoj u eko-klimatskim uslovima koji vladaju na ovom području.

 

Vegetacija oko kopa je počela spontano da se obnavlja i pre početka same rekultivacije, a na širem području kamenoloma raste preko 70 lekovitih i dekorativnih vrsta koje su pod zakonskom kontrolom trgovine i prometa.

 

Za više informacija pogledajte studiju slučaja o ovom i drugim projektima:

Programi rekultivacije

Iskopavanje sirovina za fabrike je važan deo proizvodnog lanca.  

Planove rekultivacije površinskih kopova prati primena metodologije koju je razvio Lafarge. Cilj svih rekultivacija površinskih kopova je dati zajednici oblast većeg biodiverziteta, u zavisnosti od njenog stanja pre intervencije, kao i poboljšati stanje okoline posle intervencije.