Proces proizvodnje

 
 

Kako proizvodimo cement?

Proizvodnja cementa je kombinacija tradicije i moderne tehnologije. Pogledajte sve faze procesa proizvodnje od kopova do silosa cementa.

 

Iskopavanje-vađenje i priprema sirovina

Prva tehnološka faza u postupku proizvodnje cementa je vađenje-iskopavanje visoko kvalitetnih sirovina.

Sirovina potrebna za proizvodnju cementa sastoji se od rude gvožđa, aluminata, kalcijum karbonata i silicijum dioksida.To su minerali koji se nalaze u krečnjaku i laporcu. Ove sirovine, koje se nalaze u prirodi, zatim se drobe, a u ovoj fazi se dodaju i drugi minerali kako bi se sirovinska smeša optimizovala. Ti dodatni materijali mogu biti nusproizvodi drugih industrija.

Naredni korak je dopremanje sirovinske smeše do fabrike, gde se smešta u depoe.

Mlevenje i pečenje sirovina

Naredna faza je priprema sirovina. Radi se o postupku pri kome se osnovne i korektivne komponente drobe, sitne, melju i suše, da bi se kao proizvod dobilo sirovinsko brašno odgovarajućeg hemijskog sastava. Nakon dehidratacije i dekarbonacije (kalcinacije) i zagrevanja do 1450°C počinje proces sinterovanja, odnosno pečenja u rotacionoj peći. Kako bi se dostigla visoka temperatura potrebna je toplota koja se dobija putem goriva, koja mogu biti ili fosilna ili obnovljiva.

Hlađenjem tečne faze dobijene u peći dobija se cementni klinker, koji se nakon hlađenja u hladnjaku, skladišti do mlevenja.

Mlevenje, pakovanje i otpremanje cementa

Cementni klinker se melje zajedno sa dodacima (troska, pepeo, krečnjak) i gipsom, (ili samo sa gipsom) u proizvod koji zovemo cement odnosno Portland cement.

Nakon mlevenja, cement se skladišti u silose, odakle se u rinfuznom stanju ili pakovan u vrećama transportuje potrošačima.