Pravljenje betona

 
 

BETON

Uputstvo za spravljanje betona

 

Beton je mešavina cementa, agregata i vode koja je u svežem stanju obradiva. To je materijal koji na vazduhu i pod vodom trajno očvršćava. Uobičajen sastav svežeg betona je: 6% vazduh, 11% cement, 41% krupan agregat, 26% sitan agregat, 16% voda.

Ključ za dobijanje čvrstog i trajnog betona:

 • Pažljiv izbor, doziranje i mešanje materijala
 • Pravilna priprema oplate
 • Pravilna ugradnja
 • Negovanje

 

Spravljanje betona

 • Beton se spravlja u mešalici. Mešati dovoljno dugo da se dobije homogena mešavina.
 • Pri spravljanju betona, kod određivanja ukupne količine vode, treba uzeti u obzir i vlagu upotrebljenog agregata.

Oplata

 • Oplata mora biti čvrsta i ravna, a spojevi tako izvedeni da ne dozvole curenje cementne paste iz betona.

Ugradnja betona

 • Pri ugradnji betona voditi računa da slobodan pad ne bude veći od 1.5m da ne bi došlo do izdvajanja krupnog agregata iz cementne paste.

Zbijanje svežeg betona

 • Da bi očvrsli beton postigao zahtevanu čvrstoću i trajnost pri ugradnji mora biti dobro zbijen. Zbijanju betona se pristupa nakon unosa određene količine betona u oplatu.

Završna obrada betoniranog elementa

 • Sa završnom obradom početi kada sa površine nestane sloj vode koji se izdvojio kao rezultat zbijanja svežeg betona.

Nega betona

 • Da bi očvrsli beton dostigao željenu čvrstoću i trajnost, pored njegovog zbijanja, važnu ulogu ima i negovanje betona. Sa negom betona početi kada površina dovoljno očvrsne da se ne ošteti prilikom negovanja. Zaštita betona se uglavnom vrši polivanjem vodom, pokrivanjem vlažnim jutanim krpama i plastičnim folijama.
 • Posebnu pažnju na negu treba obratiti kada se radovi izvode na niskim (t≤+5°C i visokim (t≥+30°C) temperaturama.

Skidanje oplate

 • Sa stubova, zidova i vertikalnih delova oplate greda: kada beton postigne 30% zahtevane čvrstoće (nakon 2 dana).
 • Sa ploča i donjih delova oplate greda: kada beton postigne 70% zahtevane čvrstoće (nakon 7 dana).

Betoniranje na niskim temperaturama (t≤+5ºC)

 • Koristiti cemente viših klasa (42.5), cemente sa manje dodataka, kao i cemente sa visokim ranim čvrstoćama sa oznakom (R) – Beočin Profi.
 • Upotrebljavati veće količine cementa i manje količine vode, posebno obratiti pažnju na negu betona.

Betoniranje na visokim temperaturama (t≥+30ºC)

 • Beton unet u oplatu mora biti raspoređen i zbijen u najkraćem mogućem roku.
 • Preporučujemo izvođenje radova u kasnim popodnevnim satima ili noću.
 • Sa negom betona početi odmah nakon završne obrade betona.